جعفر صادقی یونسی

مشاور و سر ممیز بین المللی سیستم های مدیریتی
مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره شرکت مهندسین مشاور راهبران تدبیر آریا
دکتری کاربردی مدیریت اجرایی DBA
کارشناس ارشد مدیریت ساخت و اجرا
کارشناس ارشد مهندسی صنایع گرایش سیستم و بهره وری