• جعفر صادقی یونسی

  مشاور و سر ممیز بین المللی سیستم های مدیریتی
  مدیر عامل و رئیس هیات مدیره شرکت مهندسین مشاور راهبران تدبیر آریا
  دکتری کاربردی مدیریت اجرایی DBA
  کارشناس ارشد مدیریت ساخت و اجرا
  کارشناس ارشد مهندسی صنایع گرایش سیستم و بهره وری

 • تجربه کاری

 • mr Sadeghi
 • پروفایل